Naša spoločnosť poskytuje poradenstvo a celkovú podporu, v prípade Vášho záujmu o získanie dotácie na inštaláciu zariadenia využívajúceho obnoviteľné zdroje energie (ďalej iba OZE).

V rámci projektu Zelená domácnostiam je možné získať finančnú podporu na inštaláciu malých zariadení využívajúcich obnoviteľné zdroje energie (OZE) v nasledovnom členení:

  • dotácie tepelné čerpadlá (určené na výrobu tepla)
  • dotácie fotovoltaické panely (určené na výrobu elektriny)
  • dotácie slnečné kolektory (určené na výrobu tepla)
  • dotácie kotly na biomasy (určené na výrobu tepla)

Malým zariadením pri výrobe elektriny je zariadenie s výkonom do 10 kW. Pri výrobe tepla je malým zariadením zariadenie pokrývajúce potrebu energie pre budovu užívanú fyzickými osobami na bývanie.

Konkrétny výrobný typ zariadenia, na ktorý je možné poskytnúť príspevok, musí byť uvedený v zozname oprávnených zariadení, ktorý vedie SIEA (Slovenská inovačná a energetická agentúra).

Podpora inštalácie zariadení je v rámci prvého pilotného projektu možná do 31.12.2018, alebo do vyčerpania alokácie určenej na inštaláciu zariadení.

Pravidlá podpory sú definované v dokumente Všeobecné podmienky na podporu využitia obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach. Podpora prebieha v rámci jednotlivých kôl, kde každé kolo má definované osobitné podmienky.

Dotácie na tepelné čerpadlá

Podporené sú tepelné čerpadlá vzduch-voda, zem-voda a voda-voda, ktoré spĺňajú stanovené technické podmienky. V závislosti od spôsobu odovzdávania tepla do priestoru, je možné tento zdroj využiť aj na chladenie rodinného domu.

Požiadavky a technické podmienky na získanie dotácie na tepelné čerpadlá nájdete na stránke zde.

Dotácie na fotovoltické panely

Podporené sú malé fotovoltické zariadenie s výkonom do 10 kW, ktoré im umožní premeniť slnečnú energiu na elektrinu. Nakoľko prebytočná elektrina, ktorú nedokáže domácnosť spotrebovať, je dodávaná do distribučnej sústavy bezodplatne, je dôležité, aby bol výkon zariadení navrhnutý tak, aby väčšinu vyrobenej elektriny spotrebovali domácnosti, či už okamžite v čase výroby, alebo prostredníctvom ukladania elektriny do akumulátorov.

Požiadavky a technické podmienky na získanie dotácie na fotovoltické panely nájdete zde.

Dotácie na slnečné kolektory

Podporené sú inštalácie slnečných tepelných kolektorov, ktoré slúžia na prípravu teplej vody a podporu vykurovania. Prednostne budú podporované inštalácie kolektorov s priemernou plochou okolo 5 m², čo predstavuje dostatočný inštalovaný tepelný výkon na prípravu teplej vody pre bežnú domácnosť v rodinnom dome.

Požiadavky a technické podmienky na získanie dotácie na slnečné kolektory nájdete na stránke zde.

Dotácie na kotly na biomasu

Podporené sú inštalácie kotlov na biomasu, ktoré pokrývajú potrebu tepla a teplej vody v domácnosti. Podpora sa týka kotlov na spaľovanie peliet, brikiet, štiepok a kotlov na splyňovania kusového dreva.

Požiadavky a technické podmienky na získanie dotácie na kotly na biomasu nájdete na stránke zde.