i-energy, s.r.o

J. Kozáčeka 13E

960 01 Zvolen

Tel: 0903 519 088, 0903 501 088

IČO 44 378 441

DIČ 2022760432

TATRA BANKA, a.s., Bratislava

IBAN SK25 1100 0000 0029 2585 8681, BIC TATRSKBX

Register: OROS Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka číslo15728/S